Super User

fredag, 06 april 2018 12:16

Årsmelding 2017 - ROM-Agder

Virksomheten for året 2017

 

Last ned årsmelding som PDF.

tirsdag, 09 januar 2018 12:01

Besøk fra Italia

Forskergruppe fra Italia 

Flag of Italy


ROM-Agder får i januar besøk av en italiensk forskergruppe som ønsker å intervjue norske brukere i forbindelse med forskning til et bokprosjekt. Gruppen blir fulgt opp av norske journalister som vil dokumentere prosjektet. Foruten forskning, blir det tid til litt lokal omvisning i fjorder samt hygge og gjestmildhet på Energiverket med tradisjonell norsk mat og vennlighet. 

 

 

torsdag, 16 november 2017 10:27

#Sterkeresammen2017

Sterkere sammen konferansen 2017

ROM-Agder er representert ved nasjonal konferanse for erfaringskonsulenter, brukerrepresentanter og arbeidsgivere, som holdes 16. - 17. november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardemoen. Arrangører er Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Helsedirektoratet.

 

mandag, 13 november 2017 08:07

Studietur til Skottland

Studietur til Skottland

 Rapport fra ROM-Agders studietur til Skottland, et arrangement i regi av Scottish Recovery Network for perioden 24-27 september 2017:

Link til rapport. 

tirsdag, 17 oktober 2017 07:51

UNIK seminar

UNIK

 

UNIK inviterer til seminar med temaet: "Hvem er jeg? Hvem er du? Et seminar om identitet og hva det betyr for oss".

Tid: Onsdag 15. november, 0900 – 1500

Sted: Sommerkroveien 10, Mandal.

 

Se vedlegg for detaljer.

 

 

Mestre hele livet bilde

Regjeringen har nylig lagt frem sin strategi for psykisk helse for perioden 2017 til 2022. Det interdepartementale dokumentet er gitt tittelen "Mestre hele livet"

Det presiseres ifølge pressemeldingen at alle "[..]sektorer har ansvar for innbyggernes psykiske helse, ikke bare helsesektoren". Totalt 7 departementer har vært med på utformingen av dokumentet.

I forbindelse med strategien skal også en opptrappingsplan være på plass for å "[..]dekke helsefremmende og forebyggende tiltak".

 Regjeringens fem hovedmål for strategien:

 1. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet
 2. Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle
 3. Pasientens helse- og omsorgstjenester
 4. Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene
 5. Fremme god psykisk helse hos barn og unge
tirsdag, 20 juni 2017 10:04

Historikk - Artikkel

Test

tirsdag, 16 mai 2017 09:37

Vedtekter

 

 • §1: ENHETENS NAVN er

ROM Råd og Muligheter - Agder

Forkortet ROM - Agder

 

 • §2: BAKGRUNN

ROM Råd og Muligheter er et brukerstyrt senter med følgende medlemmer: Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder (UiA) og Kommunenes Sentralforbund (KS) - Agder.

 

 • §3: ROMs FORMÅL er 
 1. Bidra til å utvikle tjenestetilbudet og brukermedvirkning innen psykisk helse og avhengighetsbehandling.
 2. Kunnskapsutvikling innen fagområdet
 3. Kompetanseoppbygging for brukermedvirkning
 4. Arbeidstrening.

 

 • §4:  ÅRSMØTE

Årsmøte er ROMs øverste myndighet. Årsmøtet innkalles med 4 ukers varsel.

Stemmeberettigede ved årsmøtet er representanter oppnevnt av medlemsorganisasjonene.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Årsregnskap
 2. Fastsettelse av eventuelt honorar til styret.
 3. Årsmelding
 4. Opptak og utmelding av organisasjoner
 5. Handlingsplan
 6. Budsjett
 7. Oppmeldte saker
 8. Vedtektsendring
 9. Velge styre etter forslag fra medlemsorganisasjonene i henhold til § 5.
 10. Valg av revisor, jfr. § 11.

Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er meldt på forhånd og styrebehandlet.

Årsmøtets representanter (inklusiv styremedlemmer i ROM) skal være slik:

3 representanter for Mental Helse Aust Agder

3 representanter for Mental Helse Vest Agder

3 representanter for LPP Grimstad/Aust Agder

3 representanter for LPP Vest Agder

2 representanter for Klinikk for psyk. helse- psykiatri og avhengighetsbehandling

2 representanter for Universitetet i Agder

2 representanter for KS-Agder

1 representant fra de ansatte

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom et flertall av styremedlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt til.

 

 • §5: STYRET

Styret skal bestå av 7 representanter med personlige vararepresentanter fra samme

organisasjon. De overordnede reglene for brukerstyrte sentra krever at brukerorganisasjonene skal ha flertall i styret.

1 representant for MH Aust Agder

1 representant for MH Vest Agder

1 representant for LPP Grimstad/Aust Agder

1 representant for LPP Vest Agder

1 representanter for Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling

1 representant for Universitetet i Agder

1 representant for KS-Agder

Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styrets medlemmer eller vararepresentanter er tilstede.

Saker avgjøres ved flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme. Dersom det fattes vedtak som ikke er enstemmige, skal det fremgå hvordan den enkelte har stemt.

Daglig leder av ROM har tale- og forslagsrett i styret, og er styrets sekretær, så fremst ikke annet er avtalt.

 

 • §6: VALG AV STYRET

Styremedlemmene velges av årsmøtet etter forslag fra organisasjonene de representerer. Et styremedlem velges for 2 år, og har mulighet for gjenvalg. Halvparten av styret er på valg hvert år.

Styret velger selv leder og nestleder. Styreleder velges for 1 år og kan gjenvelges. Styreledervervet bør rulleres mellom alle brukerorganisasjonene.

 

 • §7: STYRETS OPPGAVER

Styret har ansvar for forvaltning av ROMs midler, og skal se til at ROM drives i

samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser, herunder arbeidsgiverplikter.

Styret oppretter faste stillinger, fastsetter lønn og foretar ansettelse i disse. Daglig leder oppretter midlertidige stillinger, fastsetter lønn i.h.t. retningslinjer vedtatt av styret og foretar ansettelse.

Styret har ansvar for å behandle strategi og handlingsplan og utarbeide årsmelding før behandling i årsmøtet. Det skal avholdes minimum 4 styremøter per år, og det skal føres protokoll fra møtene.

 

 • §8: ØKONOMI

ROM skal søke årlige driftstilskudd fra staten. Det skal også kontinuerlig arbeides for private tilskudd og gaver. ROM kan søke midler til prosjektarbeid så fremt dette er i tråd med organisasjonens formål.

  

 • §9: LEDELSE OG FORVALTNING

Styreleder og daglig leder skal ha signaturmyndighet. Styret gir prokura til

styrets leder og daglig leder hver for seg. Årsmeldingen skal beskrive og evaluere

tiltak som er iverksatt for å nå organisasjonens målsetting, aktivitetstall, regnskap og

budsjett.

 

 • §10: DAGLIG LEDELSE

Styret ansetter daglig leder og styreleder er daglig leders nærmeste overordnede.

Daglig leder har det daglige ansvaret med forvaltning av organisasjonens ressurser.

Arbeidsbeskrivelse for daglig leder godkjennes av styret. Regler og rutiner i forbindelse med øvrige ansettelser nedfelles i personal- og lønnspolitikk som vedtas av styret.

 

 • §11: REVISJON

ROM skal benytte registrert eller statsautorisert revisor. Årsmøtet velger revisor.

 

 • §12: ANDRE ORGANISASJONER/VIRKSOMHETER

Organisasjoner/virksomheter som arbeider innen feltet rus og/eller psykisk helse på Agder kan søke medlemskap og formelt samarbeid med ROM. Det skal utarbeides samarbeidsavtale for medlemskap og/eller formelt samarbeid i ROM.

Opptak og godkjenning av nye organisasjoner fattes av årsmøtet. Utmelding av medlemskap og/eller samarbeid gjøres skriftlig før utgangen av kalenderåret.

 

 • §13: OPPLØSNING OG VEDTEKTSENDRING.

Årsmøtet har rett til omdanning eller oppløsning av ROM og endring av ROMs vedtekter og krever 2/3 flertall. Ved omdanning eller oppløsning skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen arbeid for økt brukermedvirkning innen psykisk helse og avhengighetsbehandling.

 

 

 

torsdag, 11 mai 2017 10:43

Om ROM-Agder

Side 1 av 2