Terje Fagersand

Kurset "Recovery og samarbeid i sosiale nettverk"

Vi ønsker å informere om et nyetablert kurs som starter til høsten. Kurset er utformet i et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus og ROM-Agder (brukerstyrt senter) og Universitetet i Agder.

 https://www.uia.no/studier/evu/recovery-og-samarbeid-i-sosiale-nettverk

 

 

tirsdag, 13 mars 2018 11:13

Vi søker erfaringsveiledere!

Vi søker erfaringsveiledere!

 

Har du opplevd utfordringer knyttet til rus og/eller psykiatri i livet? Enten selv eller som nær pårørende? Har du kommet over disse, og tror du har lært noe verdt å dele?

I så fall er denne annonsen noe for deg.

Etterverns og pårørende organisasjonen A-Larm og Rom-Agder, det brukerstyrte senteret innen rus og psykiatri søker erfaringsveiledere for 3.års sosionomstudenter høsten 2018.

Siden 2011 har A-larm og Rom-Agder i samarbeid med Universitetet i Agder tilbudt veiledning til 5.semesters sosionomstudenter i forbindelse med deres arbeidspraksis.

Veiledningen foregår i grupper bestående av ca. 8 studenter og 2 veiledere. Gruppene møtes tre ganger av to timer i løpet av høstsemesteret. Hvert veiledningspar har to grupper, altså til sammen seks gruppeveiledninger hver på to timer.

I tillegg kommer tre veileder samlinger samt opplærings og presentasjonsmøte på Universitet.

Arbeidsted vil være Kristiansand, og vil strekke seg fra mai til utgangen av november.

Engasjementet omfatter totalt ca. 36 timer og betales etterskuddsvis for timer faktisk jobbet.

Av deg forventer vi at du har den ønskede erfaring, samtidig som du besitter nødvendig avstand til din egen historie. At du forstår at å veilede handler om å gi plass, samtidig som du mestrer å dele dine erfaringer.

Søknad med CV eller spørsmål kan sendes til

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 13. April 2018

 

 

Universitetet i Agder, Grimstad planlegger oppstart av et EVU( Etter og videreutdannings kurs) i recovery og samarbeid i sosiale nettverk, med oppstart høsten 2018.

Rom er representert i planleggingen av dette og kan også komme til å ha en rolle i gjennomføringen. Arbeidet vil fortsette gjennom vinter og vår 2018.

PSY 9XX Recovery og samarbeid i sosiale nettverk

10 studiepoeng – Starter høst – Varighet 2 semester – Undervisningssted Grimstad

Studium

Frittstående EVU-emne

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Søkere med realkompetanse kan søke opptak til studiet i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.

Emnet legger opp til at studentene prøver ut og utvikler sin praksis gjennom kurset. Derfor må søkere dokumentere at man er i en relevant arbeidspraksis for å få opptak.

onsdag, 21 februar 2018 11:54

RECOVERYNETTVERK AGDER

I November 2017 ble ROM-Agder invitert til å delta på et møte i Kristiansand med tema : Hvordan starte og drifte et nettverk for recoveryarbeid i Agderfylkene.

Initiativtakere var Tove Johnsen og Eva Dolva fra Fylkesmannen i Aust og Vest Agder.

I tillegg til Terje Fagersand fra ROM-Agder var Arendal og Kristiansand kommuner representert med flere deltagere og en representant fra NAHPA.

Man ble enige om at det var behov for et slikt nettverk, og de tilstedeværende satt ned et arbeidsutvalg for å jobbe frem et mandat for nettverket.

Arbeidsutvalget møttes første gang i regi av Kristiansand kommune i Januar 2018, og vil i løpet av vinteren invitere de fem samarbeidsregionene på Agder til et stormøte for å kartlegge behov og definere hva et slikt nettverk kan tilby kommunene i arbeidet med å skape gode recovery baserte tjenester.

Dette arbeidet vil fortsette og vi vil oppdatere her forløpende.

Arendal 16.08.17

 

Arendalsuka

I forbindelse med VG`s artikkelserie om tvangsbruk i norsk psykiatri inviterte TV 2 til debatt på mediabåten under Arendalsuken.
Det har kommet frem at VG i forbindelse med arbeidet med disse artiklene har bedt om å få utlevert anonymiserte tvangsprotokoller fra sykehusene, og at de gjennom dette har avdekket massive feil og direkte lovbrudd i tvangspraksis i Norge.

Dette har fremskyndet en diskusjon om hvorvidt pasientjournaler omfattes av offentlighetsloven, og om hvordan man skal stille seg til denne type henvendelser i fremtiden.

Hvor bør grensen gå mellom åpenhet og taushet i helsevesenet? Tidligerer i år fikk VG SKUP-prisen for avsløringene om tvangsloggene. Nå går debatten om om hvor grensen bør gå mellom offentlighet og taushetsplikt. Skal journalister kunne be om innsyn i anonymiserte pasientjournaler? Eller må lovreglene endres for å beskytte pasientene?

 

Debattleder: Yvonne Fondenes, TV 2

Deltakere: 

  • Bent Høie, helseminister (H)
  • Marit Hermansen, president i legeforeningen
  • Oddvar Sæther, klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus
  • Synnøve Åsebø og Mona Norman, journalister i VG
  • Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening
  • Bjørn Guldvog, helsedirektør
  • Terje Fagersand, ROM-Agder.


Etter en engasjert og heftig debatt kan man konkludere med at de fleste var enige om at så lenge anonymiseringen ivaretas er det i alles interersse med åpenhet i disse spørsmålene.

mandag, 07 august 2017 12:09

Veiledning sosionomstudent

Veiledning sosionomstudent.

I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og A-Larm driver Rom-Agder praksisveiledning av 3.års sosionomstudenter ved Universitetet i forbindelse med studentenes praksisperiode i 5.semester. Dette arbeidet har vært i gang siden høsten 2011. Gjennom tre gruppesamlinger a 2 timer får studentene møte mennesker med egenerfaring fra tjenesteapparatet og luftet sine praksisopplevelser med dem. Siden praksisen omfatter et bredt spekter av arbeidsplasser er det et mål å få inn veiledere med ulik bakgrunn og ståsted. Dette gjelder type erfaring så vel som kjønn og alder, og vi forsøker å dekke både rus, psykiatri, begge deler og også pårørende. Samt å få et godt aldersspenn og best mulig balanse mellom kvinner og menn. De tre samlingene er løselig knyttet opp rundt følgende tema: «Det gode møte», «Egne holdninger i sosialt arbeid» samt «Egne erfaringer i arbeidet». Dette skaper en ramme rundt samlingene samtidig som at det er forståelse for at dersom det dukker opp opplevelser eller situasjoner underveis i studentenes praksis er det rom for å bruke tid på å diskutere disse. Veiledningene holdes i stor grad på studentenes premisser. Studentene gir tilbakemelding til Universitetet etter endt praksisperiode og skal man tro disse er erfaringene med denne veiledningen svært gode.

torsdag, 03 august 2017 09:59

Veiledning erfaringsansatte på Agder

Veiledning erfaringsansatte på Agder

 

 

Siden høsten 2015 har Rom-Agder i samarbeid med rusettervern organisasjonen A-Larm,

tilbudt veiledning og oppfølging til alle erfaringsansatte i Agderfylkene, både kommunale og på sykehuset.

Bakgrunnen for tilbudet er en forespørsel Rom-Agder fikk fra Sørlandet sykehus høsten 2015 om å være med på å ivareta erfaringskonsulenter gjennom veiledning og oppfølging for å begrense sykefravær og «turn over».

SSHF var blant de første i landet til å ansette erfaringskonsulenter tilbake i 2009. Erfaringene med ansettelsene førte til at sykehuset så behov for å tilby en oppfølging utover det normale arbeidsgiveransvar.

Den første samlingen fant sted i Kristiansand i desember 2015, og fortsatte gjennom 2016.

I 2017 vil vi tilby samlinger ca. hver annen måned, og vi planlegger også et besøk til samtlige erfaringsansatte og kommunene i løpet av året.

Siden det fremdeles er nye stillinger og en ny måte å arbeide på ser vi et stort behov for et fora hvor erfaringsansatte kommer sammen og får en mulighet til å utveksle erfaringer og tanker rundt arbeidet de utfører og stillingene de fyller.

Vi vil kunne tilby støtte til nyansettelser hva angår stillingsinstrukser, organisering, osv. Dette i samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i Skien. Blant annet ved hjelp av deres publikasjon «Brukeransettelser» håndbok til ansettelse av erfaringskompetanse.

I tillegg til formelle utfordringer ser vi også at de involverte i veiledningen får svært godt utbytte av å kunne ta opp mer personlige, etiske utfordringer de møter i sin arbeidshverdag, og få mulighet til å lufte disse innenfor trygge rammer.

Dette tror vi bidrar til å styrke den enkelte ansatte og derigjennom gjøre vedkommende bedre i stand til både å løse sine oppgaver og å stå i stillingene, noe som kommer både brukere og arbeidsgivere til gode.

Tilbakemeldingene så langt er meget positive, opplegget har også vekket nasjonal interesse.