Terje Fagersand

Arendal 16.08.17

 

Arendalsuka

I forbindelse med VG`s artikkelserie om tvangsbruk i norsk psykiatri inviterte TV 2 til debatt på mediabåten under Arendalsuken.
Det har kommet frem at VG i forbindelse med arbeidet med disse artiklene har bedt om å få utlevert anonymiserte tvangsprotokoller fra sykehusene, og at de gjennom dette har avdekket massive feil og direkte lovbrudd i tvangspraksis i Norge.

Dette har fremskyndet en diskusjon om hvorvidt pasientjournaler omfattes av offentlighetsloven, og om hvordan man skal stille seg til denne type henvendelser i fremtiden.

Hvor bør grensen gå mellom åpenhet og taushet i helsevesenet? Tidligerer i år fikk VG SKUP-prisen for avsløringene om tvangsloggene. Nå går debatten om om hvor grensen bør gå mellom offentlighet og taushetsplikt. Skal journalister kunne be om innsyn i anonymiserte pasientjournaler? Eller må lovreglene endres for å beskytte pasientene?

 

Debattleder: Yvonne Fondenes, TV 2

Deltakere: 

  • Bent Høie, helseminister (H)
  • Marit Hermansen, president i legeforeningen
  • Oddvar Sæther, klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus
  • Synnøve Åsebø og Mona Norman, journalister i VG
  • Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening
  • Bjørn Guldvog, helsedirektør
  • Terje Fagersand, ROM-Agder.


Etter en engasjert og heftig debatt kan man konkludere med at de fleste var enige om at så lenge anonymiseringen ivaretas er det i alles interersse med åpenhet i disse spørsmålene.

mandag, 07 august 2017 12:09

Veiledning sosionomstudent

Veiledning sosionomstudent.

I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og A-Larm driver Rom-Agder praksisveiledning av 3.års sosionomstudenter ved Universitetet i forbindelse med studentenes praksisperiode i 5.semester. Dette arbeidet har vært i gang siden høsten 2011. Gjennom tre gruppesamlinger a 2 timer får studentene møte mennesker med egenerfaring fra tjenesteapparatet og luftet sine praksisopplevelser med dem. Siden praksisen omfatter et bredt spekter av arbeidsplasser er det et mål å få inn veiledere med ulik bakgrunn og ståsted. Dette gjelder type erfaring så vel som kjønn og alder, og vi forsøker å dekke både rus, psykiatri, begge deler og også pårørende. Samt å få et godt aldersspenn og best mulig balanse mellom kvinner og menn. De tre samlingene er løselig knyttet opp rundt følgende tema: «Det gode møte», «Egne holdninger i sosialt arbeid» samt «Egne erfaringer i arbeidet». Dette skaper en ramme rundt samlingene samtidig som at det er forståelse for at dersom det dukker opp opplevelser eller situasjoner underveis i studentenes praksis er det rom for å bruke tid på å diskutere disse. Veiledningene holdes i stor grad på studentenes premisser. Studentene gir tilbakemelding til Universitetet etter endt praksisperiode og skal man tro disse er erfaringene med denne veiledningen svært gode.

torsdag, 03 august 2017 09:59

Veiledning erfaringsansatte på Agder

Veiledning erfaringsansatte på Agder

 

 

Siden høsten 2015 har Rom-Agder i samarbeid med rusettervern organisasjonen A-Larm,

tilbudt veiledning og oppfølging til alle erfaringsansatte i Agderfylkene, både kommunale og på sykehuset.

Bakgrunnen for tilbudet er en forespørsel Rom-Agder fikk fra Sørlandet sykehus høsten 2015 om å være med på å ivareta erfaringskonsulenter gjennom veiledning og oppfølging for å begrense sykefravær og «turn over».

SSHF var blant de første i landet til å ansette erfaringskonsulenter tilbake i 2009. Erfaringene med ansettelsene førte til at sykehuset så behov for å tilby en oppfølging utover det normale arbeidsgiveransvar.

Den første samlingen fant sted i Kristiansand i desember 2015, og fortsatte gjennom 2016.

I 2017 vil vi tilby samlinger ca. hver annen måned, og vi planlegger også et besøk til samtlige erfaringsansatte og kommunene i løpet av året.

Siden det fremdeles er nye stillinger og en ny måte å arbeide på ser vi et stort behov for et fora hvor erfaringsansatte kommer sammen og får en mulighet til å utveksle erfaringer og tanker rundt arbeidet de utfører og stillingene de fyller.

Vi vil kunne tilby støtte til nyansettelser hva angår stillingsinstrukser, organisering, osv. Dette i samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i Skien. Blant annet ved hjelp av deres publikasjon «Brukeransettelser» håndbok til ansettelse av erfaringskompetanse.

I tillegg til formelle utfordringer ser vi også at de involverte i veiledningen får svært godt utbytte av å kunne ta opp mer personlige, etiske utfordringer de møter i sin arbeidshverdag, og få mulighet til å lufte disse innenfor trygge rammer.

Dette tror vi bidrar til å styrke den enkelte ansatte og derigjennom gjøre vedkommende bedre i stand til både å løse sine oppgaver og å stå i stillingene, noe som kommer både brukere og arbeidsgivere til gode.

Tilbakemeldingene så langt er meget positive, opplegget har også vekket nasjonal interesse.

Du er her:Hjem>ROM-Agder - Terje Fagersand