Brukermedvirkning

gears-2020555_1920.png

Definisjon av brukerbegrepet:

«En ”bruker” er en person som benytter seg av relevante tjenester i en eller annen form. I denne planen er bruker en person som har behov for eller nyttiggjør seg tjenester innen psykisk helsefeltet. Med pårørende mener vi familiemedlem eller annen nærstående person til en som er i behov av eller nyttiggjør seg tjenester fra psykisk helse feltet. Brukermedvirkning omfatter både brukere og pårørende, slik vi benytter begrepet i denne rapporten.» – Helsedirektoratet

Brukermedvirkning er brukeres innflytelse på utformingen av tjenester.

 «Brukermedvirkning er lovpålagt og skal være ettersporbart i forhold til hvordan brukerens rettigheter og tjenesteutøveres plikter er ivaretatt. Brukermedvirkning handler om at tjenesteapparatet benytter brukerens erfaringskunnskap for å kunne yte best mulig hjelp. Kvalitetsforbedringene ligger i dialogen og samspillet mellom bruker og tjenesteutøver. Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar. » - Helsedirektoratet

Overordnet mål for brukermedvirkning av Helsedirektoratet:

  • Brukere og pårørende har reell innflytelse på utformingen av tjenestene både på individuelt nivå og på systemnivå
  • Brukeres erfaringer med og forståelse av psykiske lidelser er en del av den faglige forståelsen av psykiske lidelser og gjenspeiles i anbefalinger av tiltak/ behandlingsveiledere

Målet er at brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet.

Individnivå, systemnivå og politisk nivå:

- På individnivå betyr brukermedvirkning at den som benytter seg av et tjenestetilbud får innflytelse i forhold til dette tilbudet.

- På systemnivå vil brukermedvirkning innebære at brukerne inngår i et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet og er aktivt deltagende i planleggings- og beslutningsprosesser, fra start til mål.

- På politisk nivå er det viktig at brukergrupper og brukerorganisasjoner blir involvert i prosesser før politiske beslutninger fattes.

 

Juridisk rammeverk

Brukermedvirkning reguleres ulike steder i sosial- og helselovgivningen.

  • pasientrettighetsloven

           https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

  • psykisk helsevernloven

           https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62

  • lov om statlige helseforetak

           https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93

  • spesialisthelsetjenesteloven

           https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61

  • sosialtjenesteloven

           https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131

  • lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m.

          https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-58

  • internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter)

          https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

For mer utfyllende informasjon om brukermedvirkning se rapport fra Helsedirektoratet:

Link til rapport(PDF)

Linker: Veiledning sosionomstudent Brukermedvirkning
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å sikre at du får den beste opplevelsen.